آخرین خبر/ جودوکار پرتغالی که حین مسابقه موبایل از جیبش افتاد و از مسابقات محروم شد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید