آخرین خبر/نبرد دو جگوار؛ جگوارهای نر بعد از اینکه در فصل تولید مثل ،جفت ماده خود را پیدا میکنند و بعد از جفت گیری ، جفت ماده خود را ترک کرده و بع دنبال زندگی انفرادی خود میره. در اینجا می بینید که برای حفظ قلمرو دو جگوار نر با هم گلاویز میشن.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید