آخرین خبر/ هفت مخترعی که به وسیله اختراع خودشان کشته شدند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید