آخرین خبر/ برای آن که شیشه آسنه شود پشت آن باید چیزی پوشیده شود تا نور از آن گذر نکند. بسیاری از آینه ها با جیوه پوشیده شده اند ولی اکنون نقره بیشتر به کار می رود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید