آخرین خبر/ شخصی را گفتند برو مقداری گوشت بخر.
گفت من خرید خوب نمی‌ دانم.
گفتند آتش روشن کن.
گفت کسالت دارم.
گفتند بپز.
گفت طباخی نمی‌ دانم.
چون غذا حاضر شد، گفتند بفرما بخور.
گفت بیشتر از این اکراه دارم با شما مخالفت کنم.


منبع: محاضرات الأدبا، حسین بن محمد راغب اصفهانی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید