k ١.٧
١

آخرین خبر/ یک مزرعه دار چینی که مشغول شخم زدن مزرعه اش با تراکتور بود، متوجه یک پرنده شد که به طرز عجیبی خود را جلوی چرخ تراکتور می انداخت و با باز کردن بال هایش سعی می کرد تراکتور را متوقف کند. وقتی راننده از ماشین پیاده شد متوجه شد که این پرنده در زمین تخم گذاشته و جانش را برای نجات تخم هایش به خطر انداخته است. این مزرعه دار برای این پرنده یک خانه امن دیگر درست کرد تا بدون دردسر و خطر در کنار جوجه ها زندگی کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید