آخرین خبر/ کوه های رنگین کمان پدیده ای رنگارنگ در پرو؛ به دلیل اینکه این کوه های رنگارنگ در میان رشته کوه های دیگگر قرار گرفته رفتن دشوار است. حداقل 6 روز پیاده روی در ارتفاعی به بلندای 426 متر!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید