لست سکند/ اصفهان، شهر فیروزه ایما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید