خراسان/ نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

پاسخ معمای شطرنج:

Qg7+Kh5
Qh7+Kg5
#+ne4


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید