خراسان/ با توجه به منطق و ارتباط بین آن‌ها، به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟پاسخ تست هوش:
محتویات داخل هر پنج ضلعی (خال ها) مربوط به دو پنج ضلعی که در زیرش قرار گرفته اند می شود. به این ترتیب که بدون توجه به سیاه و سفید بودن، خالی از دو پنج ضلعی زیرین به پنج ضلعی بالایی منتقل می شود که در آن گوشه متناظر، تنها یک خال موجود باشد و همین خال نیز به بالا منتقل می شود. در صورتی که در آن گوشه، دو خال باشد، هیچ کدام به بالا منتقل نمی شوند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید