آخرین خبر/ خسیسی را که در ثروت، قارون زمان خود بود اجل رسید.
امید زندگانی قطع کرد.
جگرگوشه گان خود را حاضر کرد.
گفت ای فرزندان، روزگاری در کسب مال زحمت‌ ها کشیده‌ ام و حلق خود را به سرپنجه‌ گرسنگی فشرده‌ ام تا این چند دینار ذخیره کرده‌ ام.
از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج به آن دراز نکنید و اگر کسی با شما گوید که پدر شما را در خواب دیدم که حلوا می‌ خواست، فریفته نشوید و بدانید که مرده چیزی نخورد.
من چیزی را که در زندگی نخورده‌ ام، در مردگی تمنا نکنم!


منبع: اخلاق ‌الاشراف، عبید زاکانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید