انوار طاها/ در فقه شیعه چند نوع طواف واجب و مستحب وجود دارد که در پى یادآور مى شویم.
1. طواف تحیت یا طواف ورود که وقتى انسان داخل مکه مى گردد مستحب است به طواف خانه کعبه بشتابد و دور آن خانه مقدس را طواف نماید. این طواف در فقه شیعه‏(1) و نیز فقه مذاهب حنفى، شافعى و حنبلى مستحب است.(2)
2. طواف زیارت یا طواف حج: این عمل در فقه شیعه واجب است و بلکه از ارکان حج به حساب مى آید.(3)
3. طواف نساء: طواف نساء در فقه شیعه واجب است ولى جز ارکان حج به حساب نمى آید. بنابراین چه در حج تمتع چه در حج قران و حج افراد و نیز در عمره ها، به جز عمره تمتع واجب است. مکلف این حکم اعم از زن و مرد است. اگر کسى این عمل را ترک کند اگر زن باشد تا وقتى در سال دیگر طواف نساء انجام ندهد شوهرش بر او حرام است. اگر مرد باشد به همین طریق زن به او حرام مى شود و اگر کسى ازدواج نکرده است تا انجام دوباره آن زن گرفتن بر او حرام مى شود.
زمان طواف نساء: بعد از انجام حلق و تقصیر به مکه برمى گردند و طواف زیارت با دو رکعت نماز انجام مى دهند، بعد از آن سعى بین صفا و مروه انجام مى شود و بعد از سعى، طواف نساء را انجام مى دهند، با دو رکعت نماز مانند طواف زیارت. نباید طواف نساء قبل از سعى بین صفا و مروه و نیز نباید قبل از طواف زیارت انجام شود بلکه باید بعد از سعى بین صفا و مروه انجام شود.(4)
4. طواف وداع: طوافى است که انسان هنگام بیرون شدن از مکه انجام مى دهد و آخرین عملى است که در مکه انجام مى دهد. از آن جهت آنرا طواف وداع گفته اند که گویا با این طواف از مکه و مسجدالحرام خداحافظى و وداع مى نماید. از نظر فقه شیعه این طواف مستحب است.(5) ولى از نظر اهل سنت سه نظر وجود دارد. حنفى ها و حنبلى ها اعتقاد به وجوب این طواف دارند. ولى مالکى ها آن را مستحب و شافعى ها دو نظر دارند برخى واجب و برخى مستحب مى دانند.(6)

پی نوشت:
(1) (عبدالله بن تاج الشریعه، ص 319، بى تا).
(2) (الجزیرى، عبدالرحمن، ج 1، ص 663، بى تا).
(3) (محمد جواد مغنیه، ج 1، ص 188، 1420 ق).
(4) (الفاضل اللنکرانى، ج 5، ص 383، 1418).
(5) (عبدالله بن تاج الشریعه، ص 319، بى تا).
(6) (همان).

1 المغنیه، محمد جواد، فقه الصادق، ج 1، 1420 ق.، بیروت.
2 الجزیرى عبدالرحمن الفقه على مذاهب الاربعه، بیروت، بى تا، ج. 1
3 ابن تاج الشریعه، عبدالله المسائل المهمه من الفقه على مذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، بى تا.
4 الفاضل اللنکرانى، التفصیل الشریعه فى شرح التحریر الوسیله، ج 5، 1418 قم.
5 المغنیه، محمد جواد، الفقه على مذاهب الخمسه، دار الجود، بیروت، 1404 ق.
6 وسائل الشیعه، ج 9، کتاب حج و ج 5، کتاب الصلاه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید