نمناک/ " ژی جینگینگ" مدیری که کارمند خود را به دلیلی عجیب اخراج کرد مورد بحث و انتقاد بسیاری از مردم چین قرار گرفت چرا که اقدام او دور از انصاف بود اما در واقع این مدیر هنگام استخدام بندی در همین مورد داخل فرم قرار داده بود که کارکنانش با رضایت ان را پذیرفته و وارد کار شده اند. از قرار معلوم او یک قانون محکم برای زنان متاهلی که برایش کار می کنند داشته و آنهم این بوده که در دوران کار برای او حق باردار شدن ندارند چراکه به عقیده ی وی این مورد موجب افت کیفیت کاری او خواهدشد و ادامه روند طبیعی کار را مختل خواهد کرد.

اخیرا یکی از کارمندان زن مشغول به کار برای " ژی" قانون خاص او را زیر پا گذاشته است و باردار شده برای همین حق ادامه کار را ندارد و باید اخراج شود که این اخراج باعث واکنش های تندی علیه " ژی" شده است چرا که این زن برای حفظ زندگی مشترک خود نیاز به درآمد دارد ولی چون خود او هنگام استخدام چنین قانونی را قبول کرده است طبیعتا نمیتواند شکایتی هم داشته باشد.
از قرار معلوم این زن چند ماهی بارداری اش را پنهان میکرد اما به دلیل بهم خوردن ناگهانی حالش حین کار و افت شدید فشارخونش پای اورژانس به محل کار باز شد و واقعیت پنهان او آشکار که به اخراجش ختم شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید