آخرین خبر/ در دهکده ای تایوانی که جوانانش به شهر کوچ کرده اند، نقاشی روی دیوار به سرگرمی بزرگ ترها برای رهایی از تنهایی بدل شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید