آخرین خبر/ جدال با پیتون خشمگین برای بیرون کردن مار از داخل موتور ماشین.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید