آخرین خبر/ لاکپشت الیگیتور به جای اینکه به دنبال طعمه برود از استراتژزی صبر استفاده می کند. این لاکپشت یک زائده ای به شکل کرم ریز داخل دهانش دارد و در مسیر طعمه قرار می گیرد و با نشان دادن این زایده طعمه را به طرف خودش می کشاند و در فرصت مناسب طعمه را می بلعد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید