آخرین خبر/ آیت الله حق شناس
 اگر این کار را انجام دهید، مشمول این حدیث می شوید که حضرت فرمود :
برترین صدقه در نزد ما اهل بیت ، این است که علوم ما را بیاموزید و به دیگران یاد بدهید.
هیچ صدقه و تحفه ای مانند این نیست که انسان علمی را در میان مردم نشر بدهد و آن ها را از وادی غفلت نجات بدهد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید