خراسان/ آیا می توانید با توجه به منطق شکل، طرح مجهول روی پره را مشخص کنید.




پاسخ تست هوش:

شماره 1





ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید