آخرین خبر/ موری را دیدند به زورمندی کمر بسته, و ملخی را ده برابر وزن خود برداشته است. به تعجب گفتند:"این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی چون مى کشد؟"
مور چون این سخن بشنید بخندید و گفت:"مردان, بار را با نیروی همّت و بازوی خود کشند, نه به قوّت تن و ضخامت بدن."

بهارستان ، نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید