آخرین خبر/ موری را دیدند به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر وزن خود برداشته است.
به تعجب گفتند این مور را ببینید که با این ناتوانی، باری به این گرانی چون مى کشد؟
مور چون این سخن بشنید بخندید و گفت مردان، بار را با نیروی همت و بازوی خود کشند، نه به قوت تن و ضخامت بدن.
منبع: بهارستان، عبدالرحمن جامی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید