مهر/ مقامات پرو دستور تخلیه صدها نفر از ساکنان مناطق اطراف آتشفشان اوبیناس در جنوب این کشور را پس از دو انفجار و باران گاز و خاکستر صادر کردند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید