آخرین خبر/ این نمای زیبا از درختان در مرکز ژاپن قرار دارد و به شکل کله یک گربه است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید