مشرق/ شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید عقل چیست؟ فرمودند: چیزی است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید.
آن شخص می‌گوید: پرسیدم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمودند: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد، ولی عقل نیست.

"اصول کافی ، جلد ۱، صفحه ۱۱"ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید