آخرین خبر/ مردی بر لب رودخانه رخت می‌ شست.ناگهان شتری را دید که به سوی او می‌ آید. فوری تشت را واژگون کرد و برای ترساندن شتر به تشت‌ کوبی پرداخت. شتر گفت برادر، بی‌ خود به خودت زحمت مده، من شتر نقاره‌ خانه‌ ام، از این سر و صداها بسیار شنیده‌ ام.

منبع: محاضرات الأدبا، حسین بن محمد راغب اصفهانی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید