خراسان/ 3 تا از چوب کبریت ها را جابه جا کنید تا به جای 2 مربع 3 مربع داشته باشید.

پاسخ در تصویر دوم است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید