آخرین خبر/ کنترل ذهن، ورزشی برای تقویت روح
بهترین تکنیک برای کنترل ذهنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید