آخرین خبر/ وی ادعا می کند در هنگام ورود و قبل از غروب آفتاب حتی یک حشره هم در اتاق نبود اما ناگهان با تاریک شدن هوا از سوراخ کنار پنجره تعداد بیشماری حشره وارد اتاق می شوند...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید