آخرین خبر/ چینی: انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست.
آفریقایی: پیش از آن که کسی را به کار بگماری، دربارۀ دستمزدش با او حرف بزن.
ایتالیایی: هرکه به‌راه راست رفت، گمراه نخواهد شد.
بلغاری: از کلاغ هرگز کبوتر به وجود نمی‌آید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید