آخرین خبر/ بازدیدکنندگان می توانند در کنار تصویر واقعیت افزوده حیوانات عکس یادگاری بگیرند.عکسی که تنها با یک کلیک به نشانی ایمیل فرد ارسال می شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید