خراسان/ با توجه به شکل های داده شده ،گزینه مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.پاسخ تست:
گزینه (1) حرکت نقطه سیاه را در هر چهارخانه به صورت جداگانه بررسی کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید