آخرین خبر/ این عروسک با صدا فعال می شود و صدای فرد را تقلید میکند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید