آخرین خبر/ این پیرزن هندی که قط داشت از روی ریل عبور کند که متوجه شد قطار در چند سانتی متری او قرار دارد برای همین خودش را روی زمین انداخت تا قطار ار روی او عبور کند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید