خراسان/ با توجه به اعداد داده شده در شکل بالا، گزینه مناسب را انتخاب کنید.
پاسخ تست هوش:

گزینه (1) در ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد داﺧﻞ رﺋﻮس دو ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوریم و از ﻫﻢ ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ، ﻋﺪد داﺧﻞ ﺷﺶ ضلعی ﺣﺎﺻﻞ می ﺷﻮد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید