خراسان/ قارچ تازه حاوی90درصد آب است. برای به دست آوردن یک کیلوگرم قارچ خشک شده که حاوی 11درصد آب باشد، به چند کیلوگرم قارچ نیاز است؟


پاسخ معمای قارچ خشک شده:

به 8.9 کیلوگرم نیاز است. در یک کیلو گرم قارچ خشک شده با 11درصد آب، 100% - 11% = 89% کیلوگرم ماده غیر از آب وجود دارد. در هر کیلوگرم قارچ تازه، 89درصد کیلوگرم ماده ای غیر از آب وجود دارد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید