خراسان/ با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.


پاسخ هوش تحلیلی:
گزینه (3) در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﻜﻞ 30 درﺟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ می ﭼﺮﺧﺪ.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید