خراسان/ براساس یک نقشه قدیمی، گنجی در قلعه ای با دیوارهای بلند که اطراف آن را آب گرفته است، قرار دارد. ورودی قلعه از طریق یک راه باریک به خشکی وصل شده است و این راه باریک نگهبانی بسیار بداخلاق دارد که با گفتن کلمه «نه»، مانع ورود هر فردی می شود که قصد دارد وارد قلعه شود. خب هنگام ورود به قلعه چه باید بگوییم که با وجود بیان کلمه «نه» از سوی نگهبان، بتوان وارد قلعه شد؟






پاسخ معمای نگهبان بداخلاق:

باید به نگهبان بگویید آیا اشکالی ندارد من وارد قلعه بشوم؟





ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید