آخرین خبر/ مرد گفت: «دارم برای خانواده‌ام آذوقه می‌برم.»
فرزند پیامبر نگاهش کرد.
مرد گفت: «آذوقه را که برسانم...»
فرزند پیامبر سوار بر اسب شد.
مرد گفت: «خیلی زود برمی‌گردم.»
اسب به سمت میدان نبرد تاخت و مرد، هرگز به سوارِ اسب نرسید.

ابوذر هدایتی – قمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید