آخرین خبر/ آندریاس آگوئیلرا مورالیس 23 ساله اهل اسپانیا این فیلم جالب را از آبشار 200 متری موسوم به آبشار جاودان گرفته است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید