شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر یک از شما منکرى را دید ، باید با دست خود آن را تغییر دهد . اگر نتوانست ، با زبانش تغییر دهد (و اعتراض کند) و باز اگر نتوانست ، در قلبش آن را انکار کند و این ضعیف‏ترین مرحله ایمان است .

الترغیب والترهیب : 3 / 223 / 1 منتخب میزان الحکمة : 376

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید