خراسان/ با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.


پاسخ تست هوش:
گزینه (4) در دایره بزرگ دو دایره می توان یافت که یکی عکس دیگری در آینه باشد.
1-2-10ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید