آخرین خبر/ به طور عمودی به هوا می‌پرد. حس بویائی کاراکال بسیار قوی و اسلحه پنهان او یک جفت گوش بسیار حساسش است
که حداقل به کمک 20 ماهیجه مختلف هدایت می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید