آخرین خبر/ این تپه ای که به شکل آتشفشان میسوزد ترکیب آمونیوم دی‌کرومات است که یک بعد از ریختن اتانول بر رو آن و آتش زدن، به شکل یک کوه آتشفشانی شروع به سوختن میکند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید