k ٤.٣
٧

آخرین خبر/ یک مرد برای اینکه تصمیم بگیرد از چه طعم نوشیدنی خوشش می آید، از همه نوشیدنی ها چشید و بعد بدون این که پولی پرداخت کند از فروشگاه بیرون رفت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید