خراسان/ نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

پاسخ در تصویر دوم استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید