k ١
١

آخرین خبر/ دو برادر هندی که مسیر رفت و آمدشان اغلب به خاطر بارندگی آبگرفته بود مکانیزمی روی موتورشان سوار کردند که بتوانند با آن داخل آب رانندگی کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید