خراسان/ با جابه جایی ۸ تا از چوب کبریت ها تصویر را طوری تغییر دهید که فقط ۲ مربع در تصویر باقی بماند.


پاسخ در تصویر دوم استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید