سمت خدا/ جهنم و بهشت باطن انسان است
انسان به ادراکات و افکار و اقوال
و اعمالش سازنده خود است
ومدرکات او عین هویت او
و ملکاتش متن گوهر نفس ناطقه او می شوند
مآثر آثار

الهی
تا به حال می گفتم گذشته ها گذشت
اکنون می بینم که گذشته هایم نگذشت
بلکه همه در من جمع است
آه، آه، از یوم الجمع...

الهی نامه
علامه حسن زاده آملی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید