خراسان/ از ویژگی های مرحوم آیت ا... محمدعلی شاه آبادی، تواضع و فروتنی بود. دوستان نقل می کنند در بازار تهران از مسجد تا منزل که می خواستند بروند، اگر حتی یک کودک 10 ساله می آمد محضرشان و حرفی داشت، می ایستادند، به چهره او نگاه می کردند و باحوصله به حرف آن کودک گوش می دادند و اگر جوابی یا مطلبی بود در پاسخ می گفتند. امام خمینی(ره) نیز نقل کرده بودند« درس مان که تمام می شد، طلبه جوانی می آمد محضر ایشان و درس می گرفت. ماتعجب می کردیم که شخصیتی دراین رده علمی که از قبل اذان صبح، تدریس را شروع می کند، چرا به این طلبه درس حاشیه ملا عبدا... می دهد. این شد که به ایشان اعتراض کردیم، اما آیت ا... فرمودند: یک انسانی، درخواستی ازمن کرده است و من درحد توانم، باید اجابت کنم. ایشان حتی نفرمودند یک طلبه یا یک مسلمان یا یک شیعه، بلکه فرمودند«یک انسان» .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید