خراسان/ می خواهیم از یک رودخانه دقیقا یک لیتر آب برداریم. ولی متاسفانه فقط دو ظرف 8 لیتری و 5 لیتری داریم. کمترین دفعاتی که مجبوریم دو سطل را درون رودخانه فرو ببریم تا یک لیتر آب را برداریم، چند دفعه است؟
1)2
2)3
3)4
4)با این ظروف ممکن نیست


پاسخ در تصویر دوم است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید