آخرین خبر/ فعالیت های دیوانه وار موش حشره خوار فیلی . این موش برای بدست آوردن غذا باید مبتکر و ماهر باشد. شبکه های متصل به هم ایجاد کرده و به او کمک میکند به طور موثری شکار کند اما این مسیرهای شبکه ای کاربرد دیگری هم دارند آن هم وقتی با دشمن خود رو به رو میشوند
نقشه این راه ها در حافظه اش فرق بین مرگ و زندگی را برایش رقم می زند. مانند بسیاری از پستانداران و برعکس خزندگان پاهای او مستقیما زیر بدنش قرار دارند که پایداریش کمتر و سرعتش را بیشتر کنند و او را چابک تر میکند. این جانور نتنها از نظر سرعت بلکه از نظر هوش نیز بر دشمن پیروز است. در اینجا موش ، مادری است که از فرزندش مراقبت کند و برای بقای خود متکی به هوش و حیله خود است.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید